Mák blog | Életmód és napi ügyek

Tájékoztató Fejér Megyei Agrárkamara tevékenységéről

*** Az agrárkamara régi oldaláról átmentett másolat ***

„Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történő ellátásra. Az egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítése céljából, a gazdasági tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát elismerve…” alkotta az Országgyűlés a gazdasági kamarákról szóló törvényt. „A gazdasági kamarák feladata, hogy (…) önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.” (1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról.)


E törvény értelmében az agrárkamara nemcsak a gazdaság képviseletét látják el, hanem a területi gazdasági kamarának a helyi gazdaság fejlesztése is feladata. Az 1999. évi CXXI. és a módosításáról szóló 2003. évi CXXXI. törvény nevesít néhány gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatot, többek között:


- a gazdasági tevékenység infrastruktúrája fejlesztésének előmozdítása;

- a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, nemzetgazdasági szinten hatékony, de a közvetlen vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok megvalósulásának elősegítése (gazdaságstratégiai döntések előkészítésében való részvétel);

- közreműködés a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában;

- vásárok, kiállítások, konferenciák és más rendezvények szervezése;

- tájékoztatás adása a gazdálkodók tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről, intézkedésekről;

- 19 szakon mesterképzés és mestervizsgáztatás végzése;

- tájékoztatás adása az Európai Uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről és az egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról;

- közreműködés az agrár-szaktanácsadás szervezésében;

- közfeladatként az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a gazdálkodó szervezetek részére tanácsadás végzése.


Gazdálkodó szervezetnek minősül: a gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyéni vállalkozó, továbbá az agrár- és vidékfejlesztési támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő stb.


A Fejér Megyei Agrárkamara és az Agrár Közhasznú Társasága megalakulása óta kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a gazdálkodók, az agrárgazdaság szereplői hiteles és naprakész információkhoz jussanak annak érdekében, hogy a gazdaságuk fejlődjön, a gazdálkodásuk eredményessége javuljon.


Az idei és az elmúlt évben különböző szakmai bemutatók, fórumok, előadások megszervezésével elősegítettük az agrárgazdálkodók tájékoztatását, ismereteinek bővítését. Az érdeklődők a rendezvényeken ismereteket szerezhettek az agrártámogatási, adózási, járulékfizetési, jogi és egyéb szakmai kérdésekben. Az elmúlt időszak adatai alapján rendezvényeinket éves szinten 3500-3800 fő keresi fel rendszeresen.


A Fejér Megyei Agrárkamara évek óta sikeresen együttműködik különböző szakmai kérdésekben a MVH Fejér Megyei Kirendeltségével. Az MVH által kezelt agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra, szabályozókra vonatkozóan, kiemelten kezelve a kül- és belpiaci intézkedésekről és a közvetlen területalapú támogatások igénylésének módjáról, menetéről szóló témaköröket.


Tevékenységeivel Kamaránk is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megyénkben mintegy 6000 gazdálkodó igénybe vegye az egységes területalapú támogatást. Úgyszintén sikerként értékeljük, hogy a gazdálkodók több mint 10 %-a felismerte az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének lehetőségét és a különböző célprogramokra bejelentkeztek, ezáltal közel 700-an 2,0 mrd Ft támogatáshoz jutottak. A különböző pályázati lehetőségek megismertetése nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a gazdálkodók a különböző fejlesztési elképzeléseik megvalósítására több száz pályázatot nyújtottak be elbírálásra. Mindazonáltal kihangsúlyozom, hogy a gazdálkodók által elért eredményekhez jelentős mértékben hozzájárult az Agrárkamara, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Fejér Megyei Földművelésügyi Igazgatósága és az MVH Fejér Megyei Kirendeltsége szoros szakmai együttműködése.


Az Agrárkamara kezdeményezésére a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium, az Aranybulla Mg. Zrt, a Magyar Szántóverseny Szövetség és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, támogatásával évek óta megrendezésre kerül az Országos Szántóverseny Területi döntője megyénkben.

Pártolóink, tagjaink széles körű tájékoztatása érdekében állandó EU-s rovattal készülő ingyenes kiadványunk a „Hírmondó”.


Ebben az évben is elkészítettük és kiadtuk a „Fejér megye éghajlata” c. kiadványt. Javaslatok, vélemények adásával előmozdítjuk az agrárgazdaságra vonatkozó jogszabályok harmonizálását. Az év során jelentős számú agrárgazdaságot érintő jogszabálytervezetet véleményeztünk, melyeket folyamatosan megküldtünk meghatározó kamarai tagjaink részére véleménynyilvánítás céljából.


A Fogyasztóvédelemi törvény előírásainak megfelelően 2004. áprilisától ismét működik megyénkben a Megyei Békéltető Testület, melynek tagjai vagyunk. A Magyar Agrárkamara mellett működő Állandó Választottbíróságot működtetünk a társmegyékkel egyetemben.


A megye szakiskolái mellett bizonyos témákban együttműködünk a Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézetével, a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézetével, az Agrármarketing Centrum Kht-vel és az Európai Információs Pont és Turisztikai Kht-val.


Közreműködünk a szakképzésben és a gyakorlati képzés felügyeletében, végezzük a méhész-mesterképzést és mestervizsgáztatást. A Fejér Megyei Agrárkamara a gazdaság fejlesztésével összefüggésben közreműködik a térségi területfejlesztési és vidékfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában. Részt veszünk a megye Többcélú Kistérségi Társulása mindegyikének a munkájában.


A Fejér Megyei Agrárkamara 2005. szeptemberétől NVT tanácsadói hálózatot állított fel az eddig működő kamarai tanácsadó hálózatára építve. Az Agrárkamara kamarai tanácsadói részt vettek az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete által megszervezett Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tanácsadó képzésben és sikeresen vizsgát téve szerepelnek az NVT Képzési Jegyzékében. Ezáltal jogosulttá váltak arra, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes támogatási jogcímeiben érintett (és az az után érdeklődő) gazdálkodók számára közvetlenül közhasznú (ingyenes) információs és szaktanácsadási feladatokat lássanak el megyénkben. (NVT általános ismeretek, MVH NVT-vel kapcsolatos eljárásrendje, Az EU Környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés, Mezőgazdasági területek erdősítése; Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása, Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása, Agrár-környezetgazdálkodást folytatók támogatása, Kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók támogatása témákban).


Hogy a gazdálkodóknak az információért ne kelljen Székesfehérvárra, illetve a kistérségi tanácsadó irodákba elmenni a megye 45 településén rendszeresen kihelyezett fogadóórákat tartunk.


A kamarai tanácsadók szinte minden aktuális, gazdálkodókat érintő témában igyekeznek segítséget nyújtani, információt szolgáltatni az őket felkeresőknek. Több kollégánk is szerepel az FVM Szaktanácsadói Névjegyzékében, ezáltal szaktanácsadási tevékenységünk alap szakterületeit kiszélesítettük: szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, vadgazdálkodás, agárökonómia, gazdálkodás, környezet-gazdálkodás, növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, vidékfejlesztés stb.


Készülve a szaktanácsadási tevékenység EU-konformmá tételére pályázatot nyújtottunk be a Területi Szaktanácsadási Központonként való előzetes nyilvántartásba vételre. Hogy a gazdálkodók információhoz való jutását megkönnyítsük tíz eMagyarország pontot nyitottunk a megyében. Dolgozunk a Leader program megyei megismertetésében, elterjesztésében. Megismertettük az érdeklődőkkel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott ágazati operatív programokat és a Közép-dunántúli Régió Önálló Regionális Fejlesztési Programját (Közép-dunántúli Operatív Program). 2007. december 1-től az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Gazdálkodói Infomációs Szolgálatot működtetünk ügyfélszolgálati tanácsadók alkalmazásával a megye tíz statisztikai kistérségében.